Monthly Archives: Μαρτίου 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά θετικά στην πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Επιτροπή απαντά θετικά πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας Right2Water ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής, να εξαιρέσει την υδροδότηση και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων από το πεδίο εφαρμογής των κανόνων εσωτερικής αγοράς και ελευθέρωσης, και να εντείνει τις προσπάθειές της για επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής σε όλο τον κόσμο.

Ο αντιπρόεδρος Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε σχετικά: «Οι πολίτες της Ευρώπης διατράνωσαν τη φωνή τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκρίθηκε θετικά. Η πρώτη πανευρωπαϊκή δημοκρατική έκφραση της βούλησης των πολιτών θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιωθούν η ποιότητα του νερού, οι σχετικές υποδομές, οι εγκαταστάσεις υγιεινής, αλλά και η διαφάνεια για όλους, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συγχαίρω τους διοργανωτές για το επίτευγμά τους.»

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζεται εκτενώς σε σχετική ανακοίνωση η οποία ξεκινά παραθέτοντας το τεράστιο έργο που έχει ήδη επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ύδρευσης και των εγκαταστάσεων υγιεινής. Για παράδειγμα, στο εσωτερικό της ΕΕ, έχει θεσπίσει φιλόδοξα πρότυπα ποιότητας για το νερό, ενώ έχει επίσης χρηματοδοτήσει την επέκταση και τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης στα κράτη μέλη.

Αρμόδιες να αποφασίζουν για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης παραμένουν σταθερά οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να σέβεται τις διατάξεις των Συνθηκών που ορίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρεί στάση ουδετερότητας απέναντι στις αποφάσεις των κρατών μελών για το καθεστώς ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων ύδρευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να μεριμνά, στο πλαίσιο διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων, για την τήρηση και την προάσπιση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών επιλογών σχετικά με τη διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης. Ο μοναδικός ρόλος που έχουν οι υπηρεσίες ύδρευσης και υγιεινής για την ικανοποίηση βασικών αναγκών του πληθυσμού αναγνωρίζεται σταθερά από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η διανομή και ο εφοδιασμός με νερό, καθώς και οι υπηρεσίες διαχείρισης των λυμάτων, ήδη εξαιρούνται ρητά από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο. Πέρυσι μάλιστα η Επιτροπή εξαίρεσε την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησηςpdf, ανταποκρινόμενη άμεσα στις ανησυχίες των πολιτών.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της χορηγούν σχεδόν 1,5 δισ. ετησίως για προγράμματα υδροδότησης, αποχέτευσης και υγιεινής σε αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που καθιστά την Ένωση τον μεγαλύτερο ενιαίο χορηγό βοήθειας στον τομέα αυτό παγκοσμίως.

Ενόψει της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η Επιτροπή θέλησε να προσδιορίσει τυχόν εναπομείναντα κενά και τομείς όπου πρέπει καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανησυχίες που οδήγησαν σε αυτή την έκκληση για δράση. Σήμερα, δεσμεύθηκε να λάβει τα παρακάτω συγκεκριμένα μέτρα, καθώς και να προβεί σε ενέργειες που έχουν άμεση σχέση με την πρωτοβουλία και τους στόχους της:

  • να εντείνει τις προσπάθειες, ώστε η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το νερό να εφαρμόζεται πλήρως στα κράτη μέλη
  • να ξεκινήσει πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία για το πόσιμο νερό, προκειμένου να αξιολογήσει την ανάγκη για βελτιώσεις και το πώς αυτές θα μπορούσαν να επιτευχθούν
  • να βελτιώσει την ενημέρωση των πολιτών μέσα από μια πιο εναρμονισμένη και διαφανή διαχείριση και διάδοση των διαθέσιμων δεδομένων για τα αστικά λύματα και το πόσιμο νερό
  • να διερευνήσει το ενδεχόμενο να καταρτιστεί ένας συγκριτικός πίνακας επιδόσεων όσον αφορά την ποιότητα του νερού
  • να προαγάγει τον δομημένο διάλογο ανάμεσα στους ενδιαφερομένους για τη διαφάνεια στον τομέα της ύδρευσης
  • να αναπτύξει συνεργασία με υφιστάμενες πρωτοβουλίες με στόχο την παροχή ενός ευρύτερου συνόλου σημείων αναφοράς για τις υπηρεσίες ύδρευσης, βελτιώνοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των παρόχων αυτών των υπηρεσιών, δίνοντας στους πολίτες πρόσβαση σε συγκρίσιμα δεδομένα για τους βασικούς οικονομικούς και ποιοτικούς δείκτες
  • να ενθαρρύνει καινοτόμες προσεγγίσεις αναπτυξιακής βοήθειας (π.χ. στήριξη συμπράξεων ανάμεσα στις επιχειρήσεις ύδρευσης και συμπράξεων μεταξύ δημόσιων φορέων), καθώς και να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών (π.χ. εργαλεία αλληλεγγύης)
  • να αναδείξει την καθολική πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής σε ζήτημα προτεραιότητας για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μετά το 2015 και
  • τέλος, να καλέσει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση στον τομέα της αρμοδιότητάς τους, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς που έφεραν στο φως οι πολίτες μέσα από αυτή την πρωτοβουλία και να τα ενθαρρύνει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ασφαλές, καθαρό και οικονομικά προσιτό νερό για όλους.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο καθορισμού της ευρωπαϊκής ατζέντας, το οποίο τέθηκε στην υπηρεσία των πολιτών τον Απρίλιο του 2012.  Δίνει τη δυνατότητα σε 1 εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Η πρώτη επιτυχημένη πρωτοβουλία, με τίτλο «Right2Water», συγκέντρωσε 1,68 εκατομμύρια υπογραφές, ξεπερνώντας τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπογραφών σε 13 κράτη μέλη – πολύ πιο πάνω δηλαδή απ’ ό,τι απαιτούσε ο νόμος. Συνολικά πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχουν προσυπογράψει περισσότερες από 20 διαφορετικές πρωτοβουλίες.

 

Πηγή: http://bit.ly/1j38UZO

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

«Η Κύπρος πρέπει να προετοιμάζει καλύτερα τους νέους της για την είσοδο στην αγορά εργασίας»

Εικόνα

 

Η διασφάλιση ότι οι νεαροί Κύπριοι διαθέτουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου η χώρα να μειώσει το ποσοστό της ανεργίας των νέων της, το οποίο αυξήθηκε από 9% το 2008 σε περισσότερο από 40% σήμερα μεταξύ των ατόμων κάτω των 25 ετών. Η ανάγκη αντιμετώπισης της «αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων» θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα της ομιλίας της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου, ευρωπαίας επιτρόπου αρμόδιας για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, στην ημερίδα νεολαίας και απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Μαρτίου. Η οικονομική κρίση έπληξε τους νέους περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα. Περίπου 6 εκατομμύρια νέοι είναι επί του παρόντος άνεργοι σε όλη την ΕΕ και το επίπεδο της ανεργίας των νέων στην Κύπρο είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο συνολικό ποσοστό των ανέργων (23% στην Κύπρο έναντι 12% στην ΕΕ).

Η επίτροπος κ. Βασιλείου δήλωσε: «Τα επίπεδα της ανεργίας των νέων σε όλη την Ευρώπη είναι απαράδεκτα υψηλά. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν τα συστήματά μας εκπαίδευσης και κατάρτισης καταστούν πιο αποτελεσματικά και προσαρμοστούν περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όπως πολλές άλλες χώρες, η Κύπρος πρέπει να προετοιμάζει καλύτερα τους νέους της για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή τους και των αναγκών των εργοδοτών. Σήμερα, υπάρχουν 2 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη οι οποίες θα μπορούσαν να καταλαμβάνονται από νέους, αλλά το ένα τρίτο των εργοδοτών δεν μπορεί να προσλάβει προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα».

Η Κύπρος βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με ένα μοναδικό πρόβλημα στην ΕΕ: το ποσοστό ανεργίας των νέων πτυχιούχων (25%) είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των ομάδων με το χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων (22%). Αυτό αντικατοπτρίζει εν μέρει το υψηλό επίπεδο των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά κυρίως οφείλεται στην αναντιστοιχία των δεξιοτήτων. Αντιθέτως, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ είναι χαμηλότερο από 11% κατά μέσο όρο στους πτυχιούχους και 27% στους κατόχους μόνο απολυτηρίου γυμνασίου ή κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για να θεσπίσει μία εγγύηση για τη νεολαία, με στόχο της να διασφαλίσει ότι σε όλους τους νέους κάτω των 25 ετών θα προσφέρεται μία καλή και συγκεκριμένη θέση εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που ολοκληρώνουν την τυπική τους εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι.

Η Κύπρος πρόκειται να λάβει 11 εκατομμύρια ευρώ από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων για να στηρίξει την καθιέρωση της εγγύησης για τη νεολαία. Η χρηματοδότηση αυτή θα στηρίξει προγράμματα μαθητείας, τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας και παροχής συμβουλών για θέσεις απασχόλησης. Η Κύπρος έχει υποβάλει στην Επιτροπή ένα «σχέδιο εφαρμογής της εγγύησης για τη νεολαία», στο οποίο προτείνονται μεταρρυθμίσεις στα συστήματα μαθητείας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα «εκπαιδευτικά προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας» για ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και οι άνεργοι με χαμηλού επιπέδου δεξιότητες, αποτελούν επίσης μέρος του σχεδίου.

Για την επόμενη επταετία το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα χορηγήσει υποτροφίες σε 15.000 κύπριους φοιτητές, νέους και άτομα του προσωπικού εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό, μία αύξηση της τάξης του 50% σε σχέση με τη στήριξη των προηγούμενων προγραμμάτων. «Το πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας των νέων, καθώς έτσι βελτιώνονται οι γλωσσικές δεξιότητές τους, η προσαρμοστικότητα και η αυτοπεποίθησή τους. Οι μελέτες μας δείχνουν ότι οι νέοι με διεθνή εμπειρία είναι πιο ελκυστικοί για τους εργοδότες και ότι η πιθανότητα επίτευξης μιας διοικητικής θέσης δέκα χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου είναι 20% μεγαλύτερη για τους φοιτητές Erasmus σε σύγκριση με εκείνους που δεν μετακινήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους», πρόσθεσε η επίτροπος κ. Βασιλείου.

Ιστορικό

Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ δρομολογήθηκε σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία 26 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη είναι άνεργοι, μεταξύ των οποίων σχεδόν 6 εκατομμύρια νέοι. Το πρόγραμμα, που διαθέτει προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη επταετία, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του χάσματος δεξιοτήτων παρέχοντας υποτροφίες σε 4 εκατομμύρια άτομα για σπουδές, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Η παροχή ευκαιριών στους σπουδαστές και τους μαθητευόμενους να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό αυξάνει επιπλέον τις πιθανότητες να επιθυμούν ή να είναι σε θέση να εργαστούν στο εξωτερικό στο μέλλον, γεγονός που αυξάνει τις εργασιακές προοπτικές τους μακροπρόθεσμα. Το πρόγραμμα θα αυξήσει επίσης την ποιότητα και την καταλληλότητα των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας μέσω της υποστήριξης για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και μέσω ισχυρότερων συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και εργοδοτών.

Φέτος, η Κύπρος θα λάβει 8,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+, κατά 14% περισσότερα από όσα έλαβε το 2013 από τα προηγούμενα προγράμματα «Διά Βίου Μάθησης» και «Νεολαίας σε δράση». 

Αναμένεται να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για το πρόγραμμα Erasmus+ για ανταλλαγές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητική υποστήριξη με τη συμμετοχή τρίτων χωρών· η απόφαση για το ύψος αυτής της επιπλέον στήριξης θα ληφθεί αργότερα εντός του 2014.

Περισσότερες πληροφορίες:

Εγγύηση για τη νεολαία

Erasmus+

Erasmus+ Συχνές ερωτήσεις (MEMO/13/1008 19/11/2013)

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  Νεολαία

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Twitter: Ανδρούλλα Βασιλείου @VassiliouEU

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

Στάσιμη στο 16,4% η διαφορά στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι γυναίκες στην Ευρώπη εξακολουθούν να εργάζονται 59 ημέρες «δωρεάν». Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών – η μέση διαφορά των ωριαίων αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών στο σύνολο της οικονομίας – μειώθηκε ελάχιστα τα τελευταία χρόνια και παραμένει στο 16% περίπου (αυτόν τον χρόνο στο 16,4% όπως και πέρυσι). Με βάση τα τελευταία στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας διοργανώνεται, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στις 28 Φεβρουαρίου. Η ευρωπαϊκή αυτή εκδήλωση σηματοδοτεί την ημερομηνία από την οποία οι γυναίκες αρχίζουν πραγματικά να αμείβονται για τη δουλειά τους κατά τρόπο συγκρίσιμο με τους άνδρες. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες εργάζονται 59 ημέρες «δωρεάν» μέχρις ότου φθάσουν τις αποδοχές των ανδρών. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που διοργανώνεται η Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο: θεσπίστηκε από την Επιτροπή στις 5 Μαρτίου 2011 (βλ. IP/11/255) και στη συνέχεια γιορτάστηκε στις 2 Μαρτίου 2012 (βλ. IP/12/211) και στις 28 Φεβρουαρίου 2013 (IP/13/165).

«Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας μάς υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμη άνισες μισθολογικές συνθήκες στην αγορά εργασίας. Το μισθολογικό χάσμα μειώθηκε μόνον οριακά τα τελευταία χρόνια. Και κάτι ακόμη χειρότερο, η πολύ μικρή πτωτική τάση των τελευταίων ετών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική κρίση, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών των ανδρών, και όχι στην αύξηση των αποδοχών των γυναικών,» δήλωσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντινγκ. «Η ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι θεμελιώδης αρχή της ΕΕ, αλλά, δυστυχώς, δεν έχει γίνει ακόμη πραγματικότητα για τις γυναίκες στην Ευρώπη. Ύστερα από χρόνια αδράνειας, είναι καιρός να αλλάξουν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται σύντομα να αναλάβει πρωτοβουλία για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ώστε στο προσεχές μέλλον να μην είναι πλέον αναγκαία η Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας.»

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών εκφράζεται ως ποσοστό των αποδοχών των ανδρών και αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών και γυναικών που απασχολούνται σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Από τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία προκύπτει ότι το 2012 το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν 16,4% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία δείχνουν στασιμότητα ύστερα από μια ελαφρά πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό των προηγουμένων ετών ήταν γύρω στο 17% ή υψηλότερο. Συνεχής πτωτική τάση παρατηρείται στη Δανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες και την Κύπρο, ενώ σε άλλες χώρες (Πολωνία, Λιθουανία) η πτωτική τάση αντιστράφηκε το 2012. Σε ορισμένες χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Ισπανία, το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Η πτωτική τάση του μισθολογικού χάσματος μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως το αυξανόμενο ποσοστό εργαζόμενων γυναικών υψηλού μορφωτικού επιπέδου και ο μεγαλύτερος αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης σε ορισμένους ανδροκρατούμενους κλάδους, όπως οι κατασκευές και οι μηχανολογικές εργασίες. Συνεπώς, η αλλαγή δεν οφείλεται μόνο στη βελτίωση των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας των γυναικών.

Στην έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2013 για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ίση μεταχείριση των εργαζόμενων γυναικών και ανδρών (Οδηγία 2006/54/EΚ), επισημαίνεται ότι η μισθολογική ισότητα παρεμποδίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η έλλειψη διαφάνειας των μισθολογικών συστημάτων, η έλλειψη νομικής σαφήνειας όσον αφορά τον ορισμό της εργασίας ίσης αξίας, καθώς και άλλα διαδικαστικά εμπόδια. Ένα από αυτά τα εμπόδια είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν τα αναγκαία στοιχεία για να αξιώσουν με επιτυχία ίσες αμοιβές, ή στοιχεία για τα επίπεδα των αμοιβών ανά κατηγορία εργαζομένων (IP/13/1227). Η μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση των ατόμων που πέφτουν θύματα διακρίσεων, καθώς αυτά θα ήταν σε θέση πλέον να συγκρίνουν ευκολότερα τις αμοιβές τους με αυτές των εργαζομένων του άλλου φύλου.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος εναλλακτικούς άξονες δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να βελτιωθεί η μισθολογική διαφάνεια και, συνεπώς, να αντιμετωπισθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, κάτι που θα συνέβαλλε στο να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή της ισότητας των αμοιβών.

Ιστορικό

Η ισότητα των φύλων είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή της ισότητας των αμοιβών κατοχυρώνεται στις Συνθήκες από το 1957 και έχει επίσης ενσωματωθεί στην οδηγία 2006/54/EΚ για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής των διατάξεων για την ισότητα των αμοιβών στην πράξη σε χώρες της ΕΕ (IP/13/1227). Διαπίστωσε ότι η βασική πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν όλα τα κράτη μέλη στο μέλλον θα είναι η ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2006/54/EΚ.

Εκτός από την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε όλα τα επίπεδα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος, με δράσεις όπως η πρωτοβουλία «Η ισότητα ανταμείβει», το διάστημα 2012 – 2013, που υποστήριξε εργοδότες στην αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τη διοργάνωση εργαστηρίων και επιμορφώσεων, οι ετήσιες ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και προτρέπουν τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Μισθολογικής Ισότητας, ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και χρηματοδότηση πρωτοβουλιών των κρατών μελών μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Παραδείγματα ορθών πρακτικών για την προώθηση των ίσων αμοιβών σε εθνικό επίπεδο:

Το 2012 το βελγικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο ο οποίος υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν κάθε δύο χρόνια συγκριτική ανάλυση του μισθολογίου τους. Το Βέλγιο ήταν επίσης η πρώτη χώρα της ΕΕ που διοργάνωσε Ευρωπαϊκή Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας (το 2005).

Η γαλλική κυβέρνηση θέσπισε αυστηρότερες κυρώσεις κατά των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 50 υπαλλήλους, οι οποίες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατ΄εφαρμογή του διατάγματος του 2012, για πρώτη φορά, τον Απρίλιο του 2013, εντοπίστηκαν δύο επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούσαν τη νομοθεσία περί ισότητας των αμοιβών.

Ο αυστριακός νόμος περί ίσης μεταχείρισης υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να συντάσσουν εκθέσεις για την ισότητα των αμοιβών. Οι κανόνες, οι οποίοι θεσπίστηκαν σταδιακά, είναι σήμερα υποχρεωτικοί για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250, 500 και 1000 εργαζομένους. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 υπαλλήλους θα πρέπει να συντάσσουν τέτοιες εκθέσεις από το 2014.

Το πορτογαλικό ψήφισμα της 8ης Μαρτίου 2013 προβλέπει μέτρα για την εγγύηση και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων για την εξάλειψη των μισθολογικών διαφορών. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι η υποβολή εκθέσεων για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ανά τομέα.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Πηγή:http://bit.ly/1cq8Kcd

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις