Monthly Archives: Φεβρουαρίου 2014

Νέοι κανόνες για τα προϊόντα καπνού: ερωτήσεις και απαντήσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα μια αναθεωρημένη οδηγία της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού. Αυτή η νέα νομοθεσία ενισχύει τους κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται, παράγονται και παρουσιάζονται στην ΕΕ τα προϊόντα καπνού, και θεσπίζει κανόνες για ορισμένα προϊόντα που σχετίζονται με τον καπνό. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα επιδιώκει να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το τι ακριβώς θα αλλάξει μόλις αρχίσει να ισχύει η αναθεωρημένη οδηγία.

Γιατί αποφάσισε η Επιτροπή να αναθεωρήσει τους κανόνες;

Η νέα οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού, κατοχυρώνοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ζητήσει επανειλημμένα την αναθεώρηση της οδηγίας του 2001, λόγω των σημαντικών εξελίξεων σε τρεις βασικούς τομείς.

Πρώτον, προέκυψαν νέα επιστημονικά στοιχεία, για παράδειγμα σχετικά με τα αρτύματα καπνού και την αποτελεσματικότητα των προειδοποιήσεων για την υγεία.

Δεύτερον, έχουν εισαχθεί στην αγορά νέα προϊόντα, όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα έντονα αρωματισμένα προϊόντα καπνού.

Τρίτον, την τελευταία δεκαετία έχουν συντελεστεί εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, στις οποίες τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ανταποκριθεί με διαφορετικές ρυθμιστικές προσεγγίσεις. Η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη είναι μέρη της νομικά δεσμευτικής σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (FCTC), που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2005.

Ένας από τα πιο επιτακτικούς λόγους για την ενίσχυση των κανόνων για τα προϊόντα καπνού είναι οι αρνητικές συνέπειες της κατανάλωσης καπνού στην υγεία των πολιτών. Η χρήση καπνού είναι υπεύθυνη για περίπου 700 000 θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν στην ΕΕ κάθε χρόνο. Η μεγάλη πλειονότητα των καπνιστών αρχίζουν σε πολύ νεαρή ηλικία — το 70 % πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και το 94 % πριν από την ηλικία των 25. Η νέα οδηγία αποσκοπεί να καταστήσει τα προϊόντα καπνού και την κατανάλωση καπνού λιγότερο ελκυστική στην ΕΕ, ιδιαίτερα για τους νέους.

Πώς θα είναι τα πακέτα τσιγάρων στο μέλλον;

Όπως φαίνεται και από την εικόνα, τα μελλοντικά πακέτα θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικές προειδοποιήσεις για την υγεία με εικόνες και κείμενο που θα καλύπτουν το 65 % από το μπροστινό και το πίσω μέρος των πακέτων τσιγάρων — οι προειδοποιήσεις θα τοποθετούνται στην επάνω πλευρά. Το 50 % των πλευρών των πακέτων θα καλύπτεται επίσης με προειδοποιήσεις για την υγεία (π.χ. «το κάπνισμα σκοτώνει – κόψτε το τώρα»· «ο καπνός του τσιγάρου περιέχει περισσότερες από 70 ουσίες που είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο»), αντικαθιστώνταςτα στοιχεία που υπάρχουν τώρα στα πακέτα σχετικά με τα επίπεδα πίσσας, νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα.

Με τις ελάχιστες διαστάσεις που θα ισχύουν για τις προειδοποιήσεις για την υγεία θα εξασφαλιστεί ότι θα είναι αρκετά ορατές, ενώ τα λεπτά πακέτα τσιγάρων, που μοιάζουν με συσκευασίες από κραγιόν και συχνά απευθύνονται σε νεαρές γυναίκες, δεν θα επιτρέπονται πλέον.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορατότητα των προειδοποιήσεων για την υγεία, τα πακέτα των τσιγάρων θα πρέπει να έχουν κυβοειδές σχήμα και κάθε συσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 20 τσιγάρα.

Δεν θα επιτρέπονται στοιχεία προώθησης ή παραπλανητικά χαρακτηριστικά επάνω στις συσκευασίες. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι αναφορές σε πλεονεκτήματα που συνδέονται με τον τρόπο ζωής, τη γεύση ή τις αρωματικές ύλες ή την απουσία τους (π.χ. «χωρίς πρόσθετες ύλες»), ειδικές προσφορές ή υποδείξεις ότι κάποιο ειδικό προϊόν είναι λιγότερο επιβλαβές από κάποιο άλλο.

Παρόμοιοι κανόνες θα ισχύουν για τις συσκευασίες καπνού για στριφτά τσιγάρα, οι οποίες θα πρέπει επίσης να έχουν στο 65 % της επιφάνειάς τους συνδυασμό προειδοποιήσεων για την υγεία στην μπροστινή και πίσω όψη, καθώς και πρόσθετο κείμενο με προειδοποιήσεις. Τα προϊόντα για στριφτά τσιγάρα μπορούν να έχουν κυβοειδές ή κυλινδρικό σχήμα ή τη μορφή καπνοσακούλας και κάθε συσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 30 gr καπνού.

Τι θα γίνει με την επισήμανση των προϊόντων καπνού μικρότερης κυκλοφορίας;

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία της ΕΕ καλύπτει όλα τα προϊόντα καπνού, τα κράτη μέλη διαθέτουν κάποια διακριτική ευχέρεια, όταν πρόκειται για κανόνες επισήμανσης για προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται ευρέως σε σημαντικές ποσότητες όπως ο καπνός πίπας, τα πούρα, τα πουράκια και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα.

Ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να απαλλάξουν τα προϊόντα αυτά από αυστηρούς κανόνες επισήμανσης, π.χ. συνδυασμό εικόνας και κειμένου με προειδοποιήσεις για την υγεία, θα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα αυτά φέρουν ένα γενικό και ένα συμπληρωματικό κείμενο με προειδοποιήσεις. Τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού θα πρέπει να φέρουν προειδοποιήσεις για την υγεία οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στις δύο μεγαλύτερες επιφάνειες της συσκευασίας. Όπως και στην προηγούμενη οδηγία, ισχύουν ειδικοί κανόνες για την τοποθέτηση και το μέγεθος όλων των προειδοποιήσεων.

Μπορούν τα κράτη μέλη να εισαγάγουν απλή συσκευασία;

Μολονότι με τους νέους κανόνες οι προειδοποιήσεις για την υγεία θα καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της συνολικής επιφάνειας στα πακέτα των τσιγάρων, μια ορισμένη επιφάνεια θα παραμείνει διαθέσιμη για τη μάρκα. Η νέα οδηγία επιτρέπει ρητά στα κράτη μέλη να θεσπίσουν περαιτέρω μέτρα σχετικά με την τυποποίηση της συσκευασίας —ή την απλή συσκευασία— σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας υγείας, είναι αναλογικές και δεν οδηγούν σε κρυφά εμπόδια στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

Θα απαγορευτούν αρτύματα καπνού; Τι θα ισχύει για τα πρόσθετα κ.λπ.;

Τα αρτύματα στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ποσότητες οι οποίες προσδίδουν στο προϊόν συγκεκριμένο («χαρακτηριστικό») άρωμα εκτός από το άρωμα του καπνού. Η οδηγία απαγορεύει τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα που έχουν οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηριστικό άρωμα. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μπορούν να συμβουλεύονται μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή συμβουλευτική επιτροπή προτού πάρουν αποφάσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Η μέντα θεωρείται χαρακτηριστικό άρωμα και θα απαγορευτεί μετά από περίοδο σταδιακής κατάργησης που θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια — είναι η περίοδος που ισχύει για όλα τα προϊόντα με περισσότερο από 3 % σε μερίδιο αγοράς στην ΕΕ.

Άλλα προϊόντα καπνού, όπως τα πούρα, τα πουράκια και τα μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού εξαιρούνται από την απαγόρευση σχετικά με τα χαρακτηριστικά αρώματα. Η εξαίρεση θα αρθεί αν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή των συνθηκών (από πλευράς όγκου πωλήσεων ή επιπέδου επιπολασμού στους νέους). Τα προϊόντα καπνού που λαμβάνονται από το στόμα («snus») εξαιρούνται από την εν λόγω απαγόρευση, καθώς και από ορισμένες άλλες διατάξεις που διέπουν τα συστατικά.

Τα πρόσθετα που είναι αναγκαία για την παραγωγή προϊόντων καπνού, όπως η ζάχαρη που χάνεται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας, μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται. Η οδηγία δεν κάνει διάκριση μεταξύ ποικιλιών καπνού όπως Virginia, Burley ή καπνό ανατολικού τύπου.

Τι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχουν οι παραγωγοί προϊόντων καπνού;

Η υποχρεωτική αναφορά για τα συστατικά προβλέπεται για όλα τα προϊόντα καπνού μέσω τυποποιημένης ηλεκτρονικής μορφής. Η ενίσχυση των υποχρεώσεων αναφοράς θα ισχύει για ορισμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνά στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα (κατάλογος προτεραιότητας). Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις ρυθμιστικές αρχές να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα συστατικά που περιέχονται σε προϊόντα καπνού και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και τον εθισμό.

Όπως και στην προηγούμενη οδηγία, δεν θα είναι υποχρεωτική η αναφορά εκπομπών πίσσας, νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα των τσιγάρων, καθώς και άλλων εκπομπών, στις περιπτώσεις όπου είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαιτούν από τους παραγωγούς να διενεργούν περαιτέρω μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις των πρόσθετων ουσιών στην υγεία.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα είναι ακόμη διαθέσιμα για την αγορά/καπνού;

Ναι. Ωστόσο, νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα του προϊόντος. Οι νέοι κανόνες έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ίση μεταχείριση σε όλη την ΕΕ για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη (τα προϊόντα που δεν περιέχουν νικοτίνη δεν καλύπτονται από την οδηγία).

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να είναι μιας χρήσης (δηλαδή μία και μόνη χρήση) επαναπληρώσιμα με φιαλίδιο μιας χρήσης ή επαναπληρώσιμα με φιαλίδιο επαναπλήρωσης.Γιατί χρειάζονται νέοι κανόνες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα;

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν σχετικά νέα κατηγορία προϊόντος και το μερίδιό τους στην αγορά αυξάνεται συνεχώς. Ενώ ενδέχεται να μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο στην απεξάρτηση από το κάπνισμα ή στη μείωσή του, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία δεν είναι ακόμη γνωστές. Δεδομένου ότι η νικοτίνη είναι μια εθιστική και τοξική ουσία, οι απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη είναι αναγκαίες.

Αναγκαίες είναι, επίσης, οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, έτσι ώστε οι δημόσιες αρχές να μπορούν να παρακολουθούν και να μαθαίνουν περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα αυτά. Ορισμένες αποφάσεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα επαφίενται στα κράτη μέλη, π.χ. η ρύθμιση των αρωμάτων/γεύσεων, η διαφήμιση χωρίς διασυνοριακές επιπτώσεις και τα όρια ηλικίας.

Οι νέοι κανόνες δεν θα εφαρμόζονται στα φαρμακευτικά ηλεκτρονικά τσιγάρα (όπως καθορίζεται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ) ή στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), αλλά θα καλύπτουν όλα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό τα οποία διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

Τι θα αλλάξει για τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές των ηλεκτρονικών τσιγάρων;

Οι καταναλωτές ηλεκτρονικών τσιγάρων:

 • θα επωφελούνται από τις βελτιωμένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας για τα προϊόντα: λαμβανομένης υπόψη της κατάταξης της νικοτίνης ως τοξικής ουσίας, θα υπάρχει ανώτατο επίπεδο συγκέντρωσης νικοτίνης για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και μέγιστος όγκος για τα φιαλίδια, τα δοχεία και τους περιέκτες υγρών νικοτίνης. Θα πρέπει να είναι ασφαλή για τα παιδιά και απαραβίαστα και να προστατεύονται από τη διαρροή του υγρού, έτσι ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος έκθεσης των καταναλωτών —ιδίως των παιδιών— στους κινδύνους χειρισμού ή κατάποσης. Μόνο συστατικά υψηλής καθαρότητας μπορούν να χρησιμοποιούνται στο υγρό που περιέχει νικοτίνη, και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα απαιτείται να χορηγούν τις δόσεις νικοτίνης σε σταθερά επίπεδα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα παρόμοιο επίπεδο νικοτίνης πρέπει να παρέχεται κάθε φορά που ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο καπνίζεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια ισχύ.
 • θα ενημερώνονται καλύτερα μέσω των νέων απαιτήσεων για τις συσκευασίες και τις επισημάνσεις: οι προειδοποιήσεις για την υγεία επάνω στις συσκευασίες των ηλεκτρονικών τσιγάρων θα είναι υποχρεωτικές, όπως και οι οδηγίες για τη χρήση τους, οι πληροφορίες για την εθιστικότητα και την τοξικότητά τους, ο κατάλογος με όλες τις ουσίες που περιέχει το προϊόν και οι πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο νικοτίνης του προϊόντος. Δεν θα επιτρέπονται διαφημιστικά στοιχεία επάνω στις συσκευασίες.
 • θα προστατεύονται καλύτερα: οι αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή θα είναι σε θέση να ενεργούν σε περιπτώσεις δικαιολογημένων ανησυχιών για την ασφάλεια που συνδέονται με τα εν λόγω προϊόντα. Οι αρχές θα παρακολουθούν την αγορά για αποδεικτικά στοιχεία ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα οδηγούν σε εξάρτηση από τη νικοτίνη ή στην κατανάλωση παραδοσιακών προϊόντων καπνού, ιδίως μεταξύ των νέων και των μη καπνιστών, και η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και για τις εξελίξεις στην αγορά.

Οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών τσιγάρων (εκτός από την παραγωγή των προϊόντων τους σύμφωνα με τους ανωτέρω κανόνες για την ασφάλεια, την ποιότητα και τη συσκευασία τους) θα κληθούν:

 • να ενημερώνουν τα κράτη μέλη προτού διαθέσουν νέα προϊόντα στην αγορά: η ενημέρωση αυτή θα περιέχει πληροφορίες για τον κατασκευαστή, τα συστατικά που χρησιμοποιούνται και τις εκπομπές, τη δόση και την πρόσληψη νικοτίνης και την παραγωγική διαδικασία του προϊόντος και μια δήλωση ότι ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα και την ασφάλεια του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
 • να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στα κράτη μέλη: σχετικά με τον όγκο πωλήσεων των προϊόντων, τους τύπους των χρηστών, τις προτιμήσεις τους και τις τάσεις τους.
 • να συμμορφώνονται με συγκεκριμένους κανόνες διαφήμισης: οι υπάρχοντες κανόνες για τη διασυνοριακή διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων καπνού θα ισχύουν και για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Είναι δυνατόν να επανεξεταστούν οι κανόνες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε μεταγενέστερη ημερομηνία;

Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων όσον αφορά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα —εξελίξεις της αγοράς και εξελίξεις που σχετίζονται με την υγεία— περιλαμβάνονται στη νέα οδηγία. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν θα αποτελέσουν μια καλή επισκόπηση για το αν θα απαιτηθούν περαιτέρω νομοθετικά μέτρα και ποια θα είναι αυτά, και η Επιτροπή θα επανεξετάσει το ζήτημα, εφόσον είναι αναγκαίο.

Η απαγόρευση του «snus» (καπνός που λαμβάνεται από το στόμα) θα εξακολουθήσει να ισχύει;

Ναι. Στην ΕΕ, ο καπνός που λαμβάνεται από το στόμα (όπως το «snus») —που δεν μασιέται— έχει απαγορευτεί από το 1992. Η Σουηδία διαθέτει απαλλαγή σύμφωνα με τη συνθήκη προσχώρησής της, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζει ότι το προϊόν δεν πωλείται εκτός της Σουηδίας. Το «snus» προκαλεί εθισμό και έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Ήδη πριν από το 1992, ορισμένα κράτη μέλη είχαν απαγορεύσει το προϊόν, λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών δυνατοτήτων ανάπτυξης και της ελκυστικότητάς του για τους νέους.

Τι μέτρα λαμβάνονται για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού;

Η νέα οδηγία περιλαμβάνει ισχυρά μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού ώστε να εξασφαλιστεί ότι στην ΕΕ θα πωλούνται μόνο τα προϊόντα που συμμορφώνονται με την οδηγία. Η νέα οδηγία θεσπίζει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εντοπισμού και ανίχνευσης για τη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού και των εμφανών και αφανών χαρακτηριστικών ασφάλειας (π.χ. ολογράμματα) το οποίο θα διευκολύνει την επιβολή του νόμου και θα βοηθήσει τις δημόσιες αρχές και τους καταναλωτές να ανιχνεύσουν τα παράνομα προϊόντα. Τα μέτρα που προβλέπονται στη νέα οδηγία, θα βοηθήσουν να στραφεί το εμπόριο καπνού σε νόμιμους διαύλους και επίσης μπορούν ενδεχομένως να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν την απώλεια εσόδων. Η παρακολούθηση και ανίχνευση των προϊόντων καπνού θα εφαρμοστεί σταδιακά, και τα πρώτα προϊόντα που θα απαιτείται να συμμορφωθούν θα είναι τα τσιγάρα και ο καπνός για στριφτά τσιγάρα, και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα προϊόντα καπνού.

Θα απαγορευτούν οι διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως;

Οι διασυνοριακές πωλήσεις εξ αποστάσεως δεν θα απαγορεύονται σε επίπεδο ΕΕ, αλλά μεμονωμένα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να απαγορεύσουν τις εν λόγω πωλήσεις. Εάν το πράξουν, οι έμποροι λιανικής πώλησης δεν επιτρέπεται να παρέχουν στους καταναλωτές που ευρίσκονται στο εν λόγω κράτος μέλος. Αν δεν επιλέξουν να απαγορεύσουν αυτές τις πωλήσεις, οι έμποροι λιανικής πώλησης που επιθυμούν να πωλούν προϊόντα καπνού διασυνοριακά πρέπει να κοινοποιούν τη δραστηριότητά τους πριν από την πρώτη πώληση που θα πραγματοποιήσουν στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και στα κράτη μέλη στα οποία πωλούν τα προϊόντα καπνού. Πρέπει, επίσης, να θέσουν σε εφαρμογή ένα σύστημα που να επαληθεύει την ηλικία ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα καπνού δεν πωλούνται σε παιδιά και εφήβους.

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη των νέων κανόνων για την υγεία και την οικονομία;

Οι αυστηροί κανόνες για τις συσκευασίες και τα ελκυστικά αρώματα/γεύσεις θα πρέπει να συμβάλουν στο να αποτρέψουν τους νέους από το να πειραματίζονται με τον καπνό και να εθιστούν σε αυτόν. Η αναθεώρηση αναμένεται να οδηγήσει σε πτώση κατά 2% στην κατανάλωση του καπνού σε περίοδο 5 ετών. Αυτό ισοδυναμεί περίπου με 2,4 εκατομμύρια λιγότερους καπνιστές στην ΕΕ.

Οι κυβερνήσεις και η κοινωνία στο σύνολό της θα επωφεληθούν από τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, δηλαδή περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής. Η υγεία είναι σημαντική αξία από μόνη της και ένας υγιής πληθυσμός αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη. Η μείωση της κατανάλωσης καπνού που θα προκύψει από τα νέα μέτρα υπολογίζεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση υγειονομικής περίθαλψης που ανέρχεται στο ποσό των 506 εκατ. ευρώ.

Οι σαφέστερες και ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα καπνού θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Επιπλέον, οι κατασκευαστές προϊόντων καπνού θα επωφεληθούν από τους σαφέστερους κανόνες, τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και τους ίσους όρους ανταγωνισμού. Οι νέοι κανόνες θα λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Πότε θα ισχύσουν οι νέοι κανόνες;

Η νέα οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ τον Μάιο του 2014. Η περίοδος μεταφοράς δύο ετών, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν την εθνική νομοθεσία τους με την αναθεωρημένη οδηγία, σημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους νέους κανόνες θα εφαρμοστούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ωστόσο, η οδηγία προβλέπει επίσης μια μεταβατική περίοδο για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, για να δοθεί στους κατασκευαστές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης ένα χρονικό διάστημα ώστε να πουλήσουν το απόθεμα που έχουν μέχρι τώρα, στον βαθμό που είναι σύμφωνο με την παλαιά οδηγία ή άλλη σχετική νομοθεσία. Όπως προαναφέρθηκε, προβλέπεται περίοδος σταδιακής κατάργησης διάρκειας τεσσάρων ετών για όλα τα προϊόντα με περισσότερο από το 3 % σε μερίδιο αγοράς της ΕΕ, για παράδειγμα τα τσιγάρα με άρωμα μέντας.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/index_en.htm

Πηγή:http://bit.ly/1hoyaWp

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

Προϊόντα καπνού

Η νέα οδηγία για τα προϊόντα καπνού που αντικαθιστά την οδηγία (2001/37/EΚ), θα καθορίσει κανόνες για την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και άλλων σχετικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, τα πούρα, τα πουράκια, τον καπνό χωρίς καύση, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα καπνίσματος φυτικής προέλευσης.

Ειδικότερα, η νέα οδηγία:

 • απαγορεύει τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα με ιδιαίτερες γεύσεις
 • υποχρεώνει την καπνοβιομηχανία να υποβάλλει λεπτομερείς εκθέσεις στα κράτη μέλη για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καπνού, ειδικότερα στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα
 • απαιτεί να αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού και των σχετικών προϊόντων προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία. Οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία (εικόνα και κείμενο) πρέπει να καλύπτουν το 65% της εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης των πακέτων τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα
 • καθορίζει ελάχιστες διαστάσεις για τις προειδοποιήσεις και καταργεί τις μικρές συσκευασίες για ορισμένα προϊόντα καπνού
 • απαγορεύει όλα τα διαφημιστικά και παραπλανητικά στοιχεία στα προϊόντα καπνού
 • εισάγει πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού
 • επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν τις διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων καπνού και άλλων σχετικών προϊόντων
 • καθορίζει απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
 • υποχρεώνει τους κατασκευαστές να δηλώνουν κάθε νέο προϊόν καπνού προτού το διαθέσουν στην αγορά.

Πηγή:http://bit.ly/1cbd0MM

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

Η απασχόληση των νέων

Social Agenda — Η απασχόληση των νέωνΤο τελευταίο τεύχος του Social Agenda αναδεικνύει την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση στην κοινωνική πολιτική και τις πολιτικές για την ένταξη και την απασχόληση, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης των νέων: έναν συνδυασμό επείγοντων, εξαιρετικά στοχευμένων μέτρων για άμεση υποστήριξη των νέων, και πιο μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η Εγγύηση για τη νεολαία, την οποία οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν σε ολόκληρη την ΕΕ, διέπεται από αυτή τη νέα προσέγγιση. Σε αυτό το τεύχος αναλύεται:

 • τι σημαίνει η Εγγύηση για τη νεολαία της ΕΕ.
 • η παροχή από το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το 2014-2020 ενός πλαισίου για τη διαχείριση τόσο της Εγγύησης για τη νεολαία όσο και της  Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων.
 • πώς η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού δικτύου των υπηρεσιών και των οργανισμών απασχόλησης (EURES) θα βοηθήσει τους νέους και τους εργοδότες να επεκτείνουν στο σύνολο της ΕΕ την αναζήτησή τους για θέσεις εργασίας και υπαλλήλους με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Στατιστικά στοιχεία που περιέχονται στο Social Agenda 36

 • Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) απαιτεί από τα κράτη μέλη να αφιερώνουν τουλάχιστον 23,1% των πόρων της ΕΕ για τη συνοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 • Από το 2014 έως το 2020, πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του πληθυσμού της Ευρώπης και την αύξηση της απασχόλησης. Το παραπάνω ποσό θα συμπληρωθεί από εθνικούς πόρους.
 • Το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι υπερδιπλάσιο εκείνου των ενηλίκων (23,6% έναντι 9,5% τον Νοέμβριο του 2013).
 • Επτάμισι εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 15-24 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEET). Το 2012, ΝΕΕΤ ήταν το 13,1% των νέων (προσωρινό στοιχείο), δηλαδή αυξημένο κατά 2,2% σε σχέση με τέσσερα έτη νωρίτερα, κάτι που ισοδυναμεί με άνοδο που υπερβαίνει το 20%.
 • Ανοδική πορεία ακολουθεί η μακροχρόνια ανεργία των νέων: το 2012, πάνω από 32% των ανέργων κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι για πάνω από 12 μήνες.
 • Από το 2010, η υψηλή ανεργία συνοδεύεται από εντονότερες δυσχέρειες στην πλήρωση κενών θέσεων εργασίας.
 • Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES κάλυψαν 416 κενές θέσεις εργασίας, στήριξαν 262 ταξίδια για συνέντευξη επιλογής σε άλλη χώρα της ΕΕ, παρείχαν 384 επιδόματα μετεγκατάστασης βοηθώντας νεαρούς νεοπροσληφθέντες να μετακομίσουν σε άλλη χώρα, και ενίσχυσαν 442 κύκλους προπαρασκευαστικής κατάρτισης και επιπλέον 95 ΜΜΕ για προγράμματα ένταξης.

Πηγή:http://bit.ly/1mcx5CR

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις

Με το e-call το αυτοκίνητο ίσως σώσει τη ζωή του οδηγού του

 

autok

 

Ικανά να κλέσουν μόνα τους για βοήθεια σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος θα πρέπει να είναι από το 2015 όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, σύμφωνα με ψήφισμα του ΕΚ που ψηφίζει την Τρίτη 11 , Φεβρουαρίου επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς.

Μπορεί ένα αυτοκίνητο να φωνάξει «βοήθεια»; Μπορεί…

Μόλις οι αισθητήρες του, οι ίδιοι που ενεργοποιούν τους αερόσακους, του «πουν» ότι έγινε σοβαρό ατύχημα το αυτοκίνητο καλεί αυτομάτως τον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 στέλνοντας στοιχεία για την ακριβή τόπο και χρόνο της σύγκρουσης, τα δε στοιχεία αυτά μεταβιβάζονται αμέσως στις αρμόδιες υπηρεσίες που ενεργοποιούνται στέλνοντας επιτόπου ασθενοφόρα, πυροσβεστική κλπ.

Το σύστημα, σημειώνεται, μπορεί να ενεργοποιηθεί και από τον οδηγό με το πάτημα ενός και μόνο κουμπιού.

Τέτοια συστήματα είναι ήδη διαθέσιμα από ορισμένους κατασκευαστές όμως είναι αξεσουάρ και μόλις το 0,7% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν το διαθέτουν. Για να λειτουργήσει πλήρως το σύστημα, θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη αναβάθμιση των υποδομών ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών και φυσικά υποχρεωτικός εξοπλισμός όλων των αυτοκινήτων και αυτό τουλάχιστον εκτιμάται ότι δεν έχει κόστος μεγαλύτερο από 100 ευρώ ανά αυτοκίνητο.

«Το e-call μπορεί να σώσει μέχρι και 2,500 ζωές το χρόνο και αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πανευρωπαϊκή του ανάπτυξη», μας τόνισε η εισηγήτρια, του ΕΚ, Olga Sehnalová (Τσεχία, Σοσιαλιστές).

Το ψήφισμα ψηφίζεται από το ΕΚ στις 3 Ιουλίου όμως αν και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αντίστοιχη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να παρουσιασθεί στο τέλος του έτους.

Το αυτοκίνητο που εμπλέκεται σε σοβαρό ατύχημα θα καλεί αυτόματα τον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 μόλις ενεργοποιηθούν αισθητήρες όπως εκείνοι στους αερόσακους. Θα μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν από τον οδηγό ή τους επιβάτες με κουμπί. Το σύστημα θα αναφέρει αυτόματα την τοποθεσία και την ώρα του ατυχήματος στο πλησιέστερο κέντρο έκτακτης ανάγκης.

«Το e-call μπορεί να σώσει μέχρι και 2,500 ζωές το χρόνο και αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πανευρωπαϊκή του ανάπτυξη», μας τόνισε η εισηγήτρια, του ΕΚ, Olga Sehnalová (Τσεχία, Σοσιαλιστές).

Αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη θα αναβαθμίσουν τις υποδομές τους, έτσι ώστε οι κλήσεις να περνούν άμεσα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σήμερα μόνο ένα 0,7% των επιβατικών οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι εξοπλισμένα με το σύστημα αλλά εκτιμάται ότι η εργοστασιακή εγκατάστασή σε καινούριο αυτοκίνητο θα κοστίζει λιγότερο από 100€.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου στην Ολομέλειας του ΕΚ.

Πηγή:http://bit.ly/1iXwGm1

Σχολιάστε

Filed under Ανακοινωσεις